اسطوره بایرن مونیخ براین باور است که سرژ گنبری از پیوستن سادیو مانه به این تیم خوشحال نیست.

اسطوره بایرن مونیخ براین باور است که سرژ گنبری از پیوستن سادیو مانه به این تیم خوشحال نیست.