رییس مرکز تحقیقات سرطان به بیان توضیحیاتی در خصوص نقش سبک زندگی مدرن در ابتلا به سرطان پرداخت.

رییس مرکز تحقیقات سرطان به بیان توضیحیاتی در خصوص نقش سبک زندگی مدرن در ابتلا به سرطان پرداخت.