در حالی که قیمت خودروهای داخلی طی هفته های اخیر روند صعودی را طی کرد، اما خودروهای وارداتی با روند ثبات یا کاهش قیمت را تجربه کردند.

در حالی که قیمت خودروهای داخلی طی هفته های اخیر روند صعودی را طی کرد، اما خودروهای وارداتی با روند ثبات یا کاهش قیمت را تجربه کردند.