همه شاخص های مهم بورسی در آسیا و آمریکا صعود کردند.

همه شاخص های مهم بورسی در آسیا و آمریکا صعود کردند.