بانک مرکزی آلمان در گزارشی نسبت به پیامدهای کرونا هشدار داد.

بانک مرکزی آلمان در گزارشی نسبت به پیامدهای کرونا هشدار داد.