هم زمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا، قیمت‌ها در بازار نفت نزولی شده است. با این وجود خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است که اگر مدیریت عرضه اتفاق افتد، دیگر هیچ گاه قیمت‌های منفی را در بازار نخواهیم داست….

هم زمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا، قیمت‌ها در بازار نفت نزولی شده است. با این وجود خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است که اگر مدیریت عرضه اتفاق افتد، دیگر هیچ گاه قیمت‌های منفی را در بازار نخواهیم داست.