اقتصاد نیوز : در کنار ثبات قیمت درهم که از عوامل تاثیر گذار بر کاهش یا افزایش قیمت دلار آمریکاست، اخبار برجام و آغاز شمارش معکوس برای دور جدید مذاکرات هسته ای بر بازار تاثیرگذار بوده است….

اقتصاد نیوز : در کنار ثبات قیمت درهم که از عوامل تاثیر گذار بر کاهش یا افزایش قیمت دلار آمریکاست، اخبار برجام و آغاز شمارش معکوس برای دور جدید مذاکرات هسته ای بر بازار تاثیرگذار بوده است.