برخی از معامله گران درباره آینده مذاکرات برجام دچار شک و تردید شده اند و دیگر مانند قبل خوشبین نیستند که مذاکرات به سرعت به نتیجه خاصی برسد.

برخی از معامله گران درباره آینده مذاکرات برجام دچار شک و تردید شده اند و دیگر مانند قبل خوشبین نیستند که مذاکرات به سرعت به نتیجه خاصی برسد.