در صورتی که متقاضیان برای آن‌ها پیامک اشتباهی ارسال شده و قصد اعتراض دارند بایدبه اداره کل راه و شهرسازی استان خود و یا معاونت مسکن و ساختمان مراجعه و یا برای ثبت اعتراض خود در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانند به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراج…

در صورتی که متقاضیان برای آن‌ها پیامک اشتباهی ارسال شده و قصد اعتراض دارند بایدبه اداره کل راه و شهرسازی استان خود و یا معاونت مسکن و ساختمان مراجعه و یا برای ثبت اعتراض خود در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانند به تارنمای سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.