قطار همدان به سمت مشهد شنبه در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.

قطار همدان به سمت مشهد شنبه در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.