سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای پرسنل سیستم حمل و نقل عمومی، دریایی، ریلی و هوایی باز شد.

سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای پرسنل سیستم حمل و نقل عمومی، دریایی، ریلی و هوایی باز شد.