شرایط ثبت و مدارک باشگاه ورزشی

وب سایت جامع صدور مجوز باشگاه های ورزشی سراسر کشور

پروانه فعالیت باشگاه ورزشی

موافقت نامه اصولی با زمین
موافقت نامه اصولی بدون زمین

http://m5.msy.gov.ir