سامانه پدافندی حرز نهم یکی از دستاورد‌هایی است که صنایع دفاعی کشورمان آن را به صورت بومی طراحی کرده‌اند.

سامانه پدافندی حرز نهم یکی از دستاورد‌هایی است که صنایع دفاعی کشورمان آن را به صورت بومی طراحی کرده‌اند.