رکنا: طرح زمستان گرم از ابتدای آذر ۱۴۰۰ در راستای ساماندهی افراد بی‌خانمان و همزمان با برودت هوا، با همکاری خیرین در منطقه ۱۵ تهران در حال اجراست….

رکنا: طرح زمستان گرم از ابتدای آذر ۱۴۰۰ در راستای ساماندهی افراد بی‌خانمان و همزمان با برودت هوا، با همکاری خیرین در منطقه ۱۵ تهران در حال اجراست.