امیر عابدزاده با حضور امیر قلعه نویی، جایی در لیست جدید تیم ملی ایران ندارد.

امیر عابدزاده با حضور امیر قلعه نویی، جایی در لیست جدید تیم ملی ایران ندارد.