با اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی و تامین به موقع نهاده‌‌‌های کشاورزی پیش‌بینی می‌شود که سال آینده در تولید گندم خودکفا شویم. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی، خودکفایی گندم منوط به اعلام قیمت معقول و منصف…

با اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی و تامین به موقع نهاده‌‌‌های کشاورزی پیش‌بینی می‌شود که سال آینده در تولید گندم خودکفا شویم. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی، خودکفایی گندم منوط به اعلام قیمت معقول و منصفانه خرید تضمینی مورد رضایت کشاورزان است. به گفته علیقلی ایمانی تامین به موقع و ترکیبی کودهای بخش کشاورزی با ترکیب فسفات و پتاس از دیگر راهکارهای افزایش عملکرد در واحد سطح و رسیدن به خودکفایی است که امیدواریم به میزان کافی تدارک دیده شود و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.