شهردار تبریز گفت: مادرانی که در خانه سالمندان زندگی می کنند، بیش از هر چیزی به هم صحبتی و توجه دیگران نیاز دارند.

شهردار تبریز گفت: مادرانی که در خانه سالمندان زندگی می کنند، بیش از هر چیزی به هم صحبتی و توجه دیگران نیاز دارند.