پدر پیوند مغز استخوان ایران با اشاره به فعالیت ۱۹ مرکز پیوند مغز استخوان در کشور گفت: سالانه ۱۲۰۰ پیوند در این مراکز انجام می‌شود.

پدر پیوند مغز استخوان ایران با اشاره به فعالیت ۱۹ مرکز پیوند مغز استخوان در کشور گفت: سالانه ۱۲۰۰ پیوند در این مراکز انجام می‌شود.