بخشنامه مخبر پیرامون شناور شدن ساعت کار کارمندان ابلاغ شد.

بخشنامه مخبر پیرامون شناور شدن ساعت کار کارمندان ابلاغ شد.