معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت: از روز ۱۶شهریورماه ساعت اداری در خوزستان از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت: از روز ۱۶شهریورماه ساعت اداری در خوزستان از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.