ابراهیم سهرابی وفا، معاون آموزش ابتدایی استان همدان از تغییر در ساعت فعالیت مدارس ابتدایی سراسر استان خبر داد.

ابراهیم سهرابی وفا، معاون آموزش ابتدایی استان همدان از تغییر در ساعت فعالیت مدارس ابتدایی سراسر استان خبر داد.