ساعت طرح ترافیک تهران در اول مهر 1401 از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۸ عصر اجرا خواهد شد.

ساعت طرح ترافیک تهران در اول مهر 1401 از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۸ عصر اجرا خواهد شد.