آموزش و پرورش شهر تهران ساعت کار دبستان های پایتخت را از 8:30 و مدارس متوسطه را 7:30 صبح اعلام کرد.

آموزش و پرورش شهر تهران ساعت کار دبستان های پایتخت را از 8:30 و مدارس متوسطه را 7:30 صبح اعلام کرد.