زمان مسابقه دو تیم شهرخودرو مشهد و پیکان تهران تغییر کرد.

زمان مسابقه دو تیم شهرخودرو مشهد و پیکان تهران تغییر کرد.