کل این مبلغ عددی نیست که بتوانیم برای خرید تجهیزات از آن استفاده کنیم. ضمن اینکه ما یک سری فعالیت‌های جاری در سازمان داریم که باید انجام دهیم ما مکلف هستیم براساس تعهدات بین‌المللی حدود ۷ هزار تا ۸هزار رادیو سوند سالانه خریداری کنیم….

کل این مبلغ عددی نیست که بتوانیم برای خرید تجهیزات از آن استفاده کنیم. ضمن اینکه ما یک سری فعالیت‌های جاری در سازمان داریم که باید انجام دهیم ما مکلف هستیم براساس تعهدات بین‌المللی حدود ۷ هزار تا ۸هزار رادیو سوند سالانه خریداری کنیم.