با تضمین کتبی طالبان برای تامین امنیت نیروهای امدادی، سازمان ملل بیش از یک میلیارد دلار به مردم این کشور کمک می‌کند.

با تضمین کتبی طالبان برای تامین امنیت نیروهای امدادی، سازمان ملل بیش از یک میلیارد دلار به مردم این کشور کمک می‌کند.