سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات علیه یمن، خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شد.

سازمان ملل ضمن محکوم کردن حملات علیه یمن، خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شد.