رکنا: روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: این سازمان همواره به اصل شفافیت در عملکردش پایبند بوده و گواه این موضوع عملکرد این سازمان در حوزه شفافیت است….

رکنا: روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: این سازمان همواره به اصل شفافیت در عملکردش پایبند بوده و گواه این موضوع عملکرد این سازمان در حوزه شفافیت است.