سارقی به راحتی سیستم ردیاب ماشین ها را دست کاری میکرد و خودروها را به سرقت میبرد.

سارقی به راحتی سیستم ردیاب ماشین ها را دست کاری میکرد و خودروها را به سرقت میبرد.