الیف یاشار زن کشاورزی اهل ترکیه دهکده توریستی ساخته و رویای دیرین خود را محقق ساخت.

الیف یاشار زن کشاورزی اهل ترکیه دهکده توریستی ساخته و رویای دیرین خود را محقق ساخت.