در سومین نشست «نگاهی به پیشرفت‌های گونه علمی زبان فارسی» دومین سخنرانی «ساخت‌های نحوی در مقام واحدهای واژگانی» توسط علاالدین طباطبایی ارائه می‌شود….

در سومین نشست «نگاهی به پیشرفت‌های گونه علمی زبان فارسی» دومین سخنرانی «ساخت‌های نحوی در مقام واحدهای واژگانی» توسط علاالدین طباطبایی ارائه می‌شود.