برای مثال برج های تحقیق و توسعه و بخش اداری در قسمت جنوب قرار دارند که نشان دهنده ریشه ها هستند. در همین حال، یک برج تولیدی در شمال بخش “تاج” را تداعی می کند….

برای مثال برج های تحقیق و توسعه و بخش اداری در قسمت جنوب قرار دارند که نشان دهنده ریشه ها هستند. در همین حال، یک برج تولیدی در شمال بخش "تاج" را تداعی می کند.