یک خودرو با دیدن یک سارق گوشی در شهر مشهد با به خظر انداختن خود به این سارق که با موتور بود ضربه زد تا نتواند سرقت خود را کامل کند. این حوادث توسط دوربین‎‌ها ضبط شده است….

یک خودرو با دیدن یک سارق گوشی در شهر مشهد با به خظر انداختن خود به این سارق که با موتور بود ضربه زد تا نتواند سرقت خود را کامل کند. این حوادث توسط دوربین‎‌ها ضبط شده است.