خواندن زیارت عاشورا ثواب و برکاتی دارد که امامان معصوم به خواندن این زیارت نامه تاکید کرده اند. در این بخش می‌توانید متن کامل زیارت عاشورا همراه با صوت حاج مجید بنی فاطمه و ترجمه فارسی آن را بخوانید….

خواندن زیارت عاشورا ثواب و برکاتی دارد که امامان معصوم به خواندن این زیارت نامه تاکید کرده اند. در این بخش می‌توانید متن کامل زیارت عاشورا همراه با صوت حاج مجید بنی فاطمه و ترجمه فارسی آن را بخوانید.