دو تبعه رژیم صهیونیستی به علت عکسبرداری از خانه رئیس جمهور ترکیه در استانبول دستگیر شدند.

دو تبعه رژیم صهیونیستی به علت عکسبرداری از خانه رئیس جمهور ترکیه در استانبول دستگیر شدند.