مشرق نوشت: تخصص در جواهرات گران‌بها و بازاریابی چندسطحی امور جنسی معمولاً مرتبط با دیپلماسی بین المللی نیستند. اما این مهارت‌ها کل رزومه‌ی این خانم انتصاب‌شده توسط زلنسکی را تشکیل می‌دهد!…

مشرق نوشت: تخصص در جواهرات گران‌بها و بازاریابی چندسطحی امور جنسی معمولاً مرتبط با دیپلماسی بین المللی نیستند. اما این مهارت‌ها کل رزومه‌ی این خانم انتصاب‌شده توسط زلنسکی را تشکیل می‌دهد!