تصاویر جدید نشان می دهد پوتین ۱۶ بمب افکن هسته ای را برای استقرار در مرز فنلاند و نروژ آماده می کند.

تصاویر جدید نشان می دهد پوتین ۱۶ بمب افکن هسته ای را برای استقرار در مرز فنلاند و نروژ آماده می کند.