یک منبع بلند پایه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که زنگ خطر برای نهادهای امنیتی این رژیم در کرانه باختری به صدا درآمده است.

یک منبع بلند پایه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که زنگ خطر برای نهادهای امنیتی این رژیم در کرانه باختری به صدا درآمده است.