در میان خبرها نظرم به خبری افتاد که در عین سادگی می تواند برای آینده دنیا بسیار بحران آفرین و خطرها در پی داشته باشد؛

در میان خبرها نظرم به خبری افتاد که در عین سادگی می تواند برای آینده دنیا بسیار بحران آفرین و خطرها در پی داشته باشد؛