انسان‌های بالغ، معمولا تعداد مشخصی دندان دارند اما کمتر از ۴درصد مردم دنیا، یک یا ۲ دندان بیشتر دارند.

انسان‌های بالغ، معمولا تعداد مشخصی دندان دارند اما کمتر از ۴درصد مردم دنیا، یک یا ۲ دندان بیشتر دارند.