طلاق اغلب برای هردو طرف باعث گوشه گیری، کاهش اعتماد به نفس، قطع فعالیت های ورزشی و اجتماعی ، سرخوردگی و افسردگی ، کاهش انگیزه کار و نیروی خلاقیت و خودباوری می‌شود…

طلاق اغلب برای هردو طرف باعث گوشه گیری، کاهش اعتماد به نفس، قطع فعالیت های ورزشی و اجتماعی ، سرخوردگی و افسردگی ، کاهش انگیزه کار و نیروی خلاقیت و خودباوری می‌شود