حوادث رکنا:یک زندانی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم از زندان بندرعباس آزاد شد.

حوادث رکنا:یک زندانی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم از زندان بندرعباس آزاد شد.