مسئول دفتر نمایندگی، ولی فقیه در سازمان امداد و نجات به بیان خاطرات خوب و بدی از امدادگران پرداخت.

مسئول دفتر نمایندگی، ولی فقیه در سازمان امداد و نجات به بیان خاطرات خوب و بدی از امدادگران پرداخت.