مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان و خیرآباد به ترتیب سردترین مرکز و سردترین ایستگاه کشور طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان و خیرآباد به ترتیب سردترین مرکز و سردترین ایستگاه کشور طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.