رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: در سال‌های اخیر تحصیلات زنان افزایش داشته و بیشترین ظرفیت دانشگاه‌ها را به زنان تعلق داشته، اما زنان در حوزه توانمندی رشد نداشته‌اند و باید توانمندسازی زنان را ارتقا دهیم….

رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: در سال‌های اخیر تحصیلات زنان افزایش داشته و بیشترین ظرفیت دانشگاه‌ها را به زنان تعلق داشته، اما زنان در حوزه توانمندی رشد نداشته‌اند و باید توانمندسازی زنان را ارتقا دهیم.