محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه گفت: ساخت و ساز فعلی مسکن در کشور توسط بخش خصوصی و حدود 320 تا 350 هزار واحد مسکن است.

محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه گفت: ساخت و ساز فعلی مسکن در کشور توسط بخش خصوصی و حدود 320 تا 350 هزار واحد مسکن است.