زمین لرزه ای به بزرگی ۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین " ریشتر" بامداد دوشنبه کرت بزرگترین جزیره یونان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین " ریشتر" بامداد دوشنبه کرت بزرگترین جزیره یونان را لرزاند.