ابرزمین‌ها با وجود فراوانی در کهکشان راه شیری، در منظومه ما یافت نمی‌شوند. اگر چنین جهانی در مجاورت ما وجود داشت عواقبی ویرانگر در انتظارمان بود….

ابرزمین‌ها با وجود فراوانی در کهکشان راه شیری، در منظومه ما یافت نمی‌شوند. اگر چنین جهانی در مجاورت ما وجود داشت عواقبی ویرانگر در انتظارمان بود.