سیداحسان خاندوزی گفت: بادستور کار قرار دادن پیام رییس جمهوری مبنی بر تحول گمرکی در وزارت اقتصاد زمان صدور مجوزهای گمرکی به نصف کاهش پیدا کرده است….

سیداحسان خاندوزی گفت: بادستور کار قرار دادن پیام رییس جمهوری مبنی بر تحول گمرکی در وزارت اقتصاد زمان صدور مجوزهای گمرکی به نصف کاهش پیدا کرده است.