ساعت دو مسابقه از هفته نخست لیگ برتر بیست و دوم تغییر کرد.

ساعت دو مسابقه از هفته نخست لیگ برتر بیست و دوم تغییر کرد.